top of page

Privacyverklaring
 

Muziekvereniging Lekkerkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is nodig omdat de nieuwe AVG wet per 25 mei 2018 van kracht is.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Lekkerkerk verwerkt ten behoeve van:

- Administratieve doeleinden
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Lekkerkerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Lekkerkerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een soepel lopende communicatie en de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn
Muziekvereniging Lekkerkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
- Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Foto en videomateriaal
Tijdens onze activiteiten worden er wellicht foto’s en soms ook opname’s gemaakt welke gebruikt kunnen worden op de diverse social media en de website van de vereniging.


Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Muziekvereniging Lekkerkerk
Koninginneweg 7a
2941 XH Lekkerkerk
info@muziekvereniginglekkerkerk.nl

bottom of page